കോഴിക്കോടിനെ ശുഭ്രസാഗരമാക്കി യുവജന യാത്ര സ്വീകരണ സമ്മേളനം

മുസ്ലിം യുത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ യുവജന യാത്രക്ക് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം. ലൈവ് കാണാം.