എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്നു രണ്ട് മണിക്ക് മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥ് പ്രഖ്യാപിക്കും. ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി, എ.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി, ഹിയറിങ് ഇംപയേഡ് എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ടി.എച്ച.എസ.്എല്‍.സി ഫലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍:

www.prd.kerala.gov.in, http://

keralapareekshabhavan.in, https://sslcexam.kerala.gov.in, www.results.kite.kerala.gov.in, http://results.kerala.nic.in, www.sietkerala.gov.in,
എസ്എസ്എല്‍സി (എച്ച്‌ഐ): http://sslchiexam.kerala.gov.in, ടിഎച്ച്എസ്എല്‍സി (എച്ച്‌ഐ): http://thslchiexam.kerala.gov.in, ടിഎച്ച്എസ്എല്‍സി: http://thslcexam.kerala.gov.in, എഎച്ച്എസ്എല്‍സി: http://ahslcexam.kerala.gov.in

ഫലം ലഭിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍: prd live, saphalam 2020

SHARE