ന്യൂനപക്ഷ, പിന്നാക്ക ജനതയുടെ ആവേശമായി മുസ്ലിം ലീഗ് !

SHARE