ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് യാത്ര; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2206 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്, 1450 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചു


ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2206 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 2166 പേരാണ്. 1450 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 92(കേസിന്റെ എണ്ണം), 81(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 61 (കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 186(കേസിന്റെ എണ്ണം), 189(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 133(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കൊല്ലം സിറ്റി – 179(കേസിന്റെ എണ്ണം), 179(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 162(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കൊല്ലം റൂറല്‍ – 209(കേസിന്റെ എണ്ണം), 214(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 172(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

പത്തനംതിട്ട – 199(കേസിന്റെ എണ്ണം), 204(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 175(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കോട്ടയം – 101(കേസിന്റെ എണ്ണം), 108(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 18(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

ആലപ്പുഴ – 99(കേസിന്റെ എണ്ണം), 104(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 48(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

ഇടുക്കി – 146(കേസിന്റെ എണ്ണം), 56(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 20(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

എറണാകുളം സിറ്റി – 16(കേസിന്റെ എണ്ണം), 17(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 10(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

എറണാകുളം റൂറല്‍ – 148(കേസിന്റെ എണ്ണം), 147(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 84(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 120(കേസിന്റെ എണ്ണം), 132(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 88(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 132(കേസിന്റെ എണ്ണം), 156(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 90(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

പാലക്കാട് – 82(കേസിന്റെ എണ്ണം), 100(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 58(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

മലപ്പുറം – 78(കേസിന്റെ എണ്ണം), 126(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 10(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 62(കേസിന്റെ എണ്ണം), 62(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 61(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 11(കേസിന്റെ എണ്ണം), 17(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 6(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

വയനാട് – 105(കേസിന്റെ എണ്ണം), 31(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 80(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കണ്ണൂര്‍ – 221(കേസിന്റെ എണ്ണം), 222(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 159(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

കാസര്‍ഗോഡ് – 20(കേസിന്റെ എണ്ണം), 21(അറസ്റ്റിലായവര്‍), 15(കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍)

SHARE