ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത പാന്‍കാര്‍ഡുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാകുമെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത പാന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ മാര്‍ച്ച് 31 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാകുമെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ്. പാന്‍കാര്‍ഡും ആധാറും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇവ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇതുസംബന്ധിച്ച അവസാന വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്നത്.

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ പാന്‍ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കില്‍ പാന്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാകും. ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഐ.ടി.ആര്‍ ഫോമില്‍ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കണം. ആധാര്‍ പാനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കില്‍ ആധാര്‍ ഒ.ടി.പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഐ.ടി.ആറിന്റെ ഇ- വെരിഫിക്കേഷന്‍ സാധ്യമാവില്ല.

SHARE